Fons V

2023 – cemento, olio, cera – 32 x 32 x 17 cm