XIII Quinta

2014 – oil on porcelain stoneware – 18 x 6 cm